Algemene
voorwaarden

Art. 1:
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten met BVBA APART KEUKENS, hierin begrepen de daaruit voortvloeiende leveringen aan, werkzaamheden voor en/of betalingen van de klanten van BVBA APART KEUKENS, dit behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking.
Ingeval van betwisting/tegenstrijdigheid met andersluidende bepalingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van de BVBA APART KEUKENS.
Een eventueel onrechtmatige/nietige algemene voorwaarde van de BVBA APART KEUKENS, brengt niet de onrechtmatigheid/nietigheid van alle andere algemene voorwaarden met zich mee.

Art. 2:
De prijsoffertes uitgaande van de BVBA APART KEUKENS zijn slechts rechtsgeldig en bindend wanneer zij werden ondertekend door haar zaakvoerder of diens aangestelde.
De prijsoffertes blijven geldig gedurende een periode van 2 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de prijsofferte.
Een bestelling/overeenkomst van een klant is slechts rechtsgeldig en bindend na de totstandkoming van een geschreven en door de klant en BVBA APART KEUKENS ondertekende bestelbon/over-eenkomst.

Art. 3:
De prijzen van de verkoopovereenkomst gelden exclusief BTW, taxen en andere van overheidswege verplichte vergoedingen en zijn geldig gedurende 1 jaar vanaf datum van de ondertekening van de verkoopovereenkomst.
Iedere verandering in de elementen die de basis van de contractprijs van de BVBA APART KEUKENS uitmaken of elke door de overheid genomen beslissing die de aankoop, invoer, vervoer of verkoop van materialen of producten zou beperken, reglementeren, de kostprijs ervan beduidend zou wijzigen, of de munt, waarin wordt gefactureerd, zou wijzigen, zal de BVBA APART KEUKENS toelaten haar aangegane verbintenissen te herzien en dienovereenkomstige prijswijzigingen, zelfs na datum van de verkoopovereenkomst en/of aanvaarding, door te rekenen aan de klant.
Dergelijke wijziging van de contractsprijs kan nooit aanleiding geven in hoofde van de klant om de overeenkomst rechtsgeldig te verbreken, te ontbinden of zijn deel van de overeenkomst niet na te leven.
De prijzen zijn voorzien voor levering en plaatsing op het gelijkvloers binnen een straal van 50 km, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Er geldt een afnameverplichting in hoofde van de klant binnen een termijn van maximaal 1 jaar na de ondertekening van de verkoopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Art. 4:
Mits betaling van het voorschot overeenkomstig artikel 11 en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt voor de levering en/of plaatsing, overgegaan tot definitieve opmeting van de ruimte waarin de installatie dient te worden uitgevoerd. De klant dient zelf opdracht te geven voor deze opmeting wanneer de ruimte hiervoor klaar is.
Opmerkingen of wijzigingen naar aanleiding van deze opmeting ter plaatste, worden vastgelegd in een bijkomende overeenkomst en voor akkoord ondertekend door de klant. In voorkomend geval, dient de klant zich eveneens akkoord te verklaren met een eventuele prijswijziging ten gevolge van de opmeting ter plaatse.
Na ondertekening van de bijkomende overeenkomst gaat de opdracht in productie en kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht dan mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van BVBA APART KEUKENS en mits aanvaarding door de klant van de door BVBA APART KEUKENS gestelde prijsaanpassing en eventuele bijkomende voorwaarden.
Bij de opmeting ter plaatste dienen alle technische gegevens betreffende eventueel door de klant geleverde toestellen te worden overhandigd. Zolang niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de bestelling niet in productie en zal de leverdatum onverwijld opschuiven.

Art. 5:
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst geldt een minimum levertijd van 8 tot 12 werkweken na de definitieve opmeting ter plaatse.
De door de BVBA APART KEUKENS medegedeelde leveringstermijn is slechts een streefdatum die haar op generlei wijze verbindt.
In geval een levering niet binnen de uitvoeringstermijn geschiedt en dit te wijten is aan toeval en/of overmacht, dan is BVBA APART KEUKENS geen vergoeding verschuldigd aan de klant.
Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, weerverlet, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel in België en Nederland als in het land van herkomst der goederen of grondstoffen, oorlog of oorlogsgevaar in België en Nederland of elders in Europa, nagenoeg algemene ziekte van onze werknemers in- of uitvoerverboden, belemmerende of bezwarende bepalingen van enige overheid in België, Nederland of elders, niet- of niet tijdige levering van goederen door onze leveranciers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van de BVBA APART KEUKENS vallen.
BVBA APART KEUKENS is in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd indien de levering en/of plaatsing dient te worden uitgesteld om redenen die te wijten zijn aan de klant. Hieronder wordt ondermeer beschouwd: het niet overmaken van technische documentatie van bestaande of elders betrokken toestellen of toebehoren, het nalaten gevolg te geven aan de door BVBA APART KEUKENS opgevraagde specificaties in het algemeen.
Indien de vertraging in de levering en/of plaatsing van de goederen optreedt ten gevolge van aan de klant toe te rekenen oorzaken, is de BVBA APART KEUKENS gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en voor risico van de klant en betaling te vorderen als had de levering/plaatsing plaatsgevonden.
Bovendien is de BVBA APART KEUKENS in geval van een vertraging in de uitvoeringstermijn die te wijten aan de klant, gerechtigd op een vergoeding van 15 €/dag vertraging.

Art. 6:
Het risico, deze van toeval of overmacht, gaat over op de klant vanaf de levering ongeacht of de goederen nog dienen te worden geplaatst.
Onder levering wordt verstaan de bezorging van de goederen bij de klant, dan wel de afhaling van de goederen door de klant. Laat de klant na de goederen af te halen, dan wordt geacht de levering en de overdracht van risico plaats te vinden vanaf het ogenblik dat de goederen ter afhaling werden aangeboden.

Art. 7:
BVBA APART KEUKENS behoudt zich het recht voor om de bestelde goederen te vervangen door andere van gelijkwaardige kwaliteit, met dezelfde kenmerken en dienstig voor hetzelfde gebruik behoudens in het geval de klant inzake uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt of specifieke eisen heeft gesteld.

Art. 8:
De installatieruimte dient gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn zonder risico voor de installateurs van BVBA APART KEUKENS of haar aangestelden.
De klant dient te garanderen dat de aannemingswerken zonder enige hindernis kunnen worden aangevat met aanwezigheid van alle nutsvoorzieningen, zoals bepaald in het door BVBA APART KEUKENS afgeleverde technisch plan.
Alle eventuele bijkomende kosten, zoals het huren van een ladderlift of extra transportkosten, geschieden op kosten van en voor risico van de klant.
Onzichtbare leidingen dienen uitdrukkelijk aangegeven te worden door de klant. Eventuele beschadigingen, dewelke voortvloeien uit de aanwezigheid hiervan, vallen uitsluitend ten laste van de klant.

Art. 9:
Toestellen of andere materialen in het bezit van de klant of door deze elders betrokken, worden niet door BVBA APART KEUKENS geplaatst of aangesloten, noch wordt zorg gedragen voor toebehoren of aanhorigheden, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. BVBA APART KEUKENS aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.
BVBA APART KEUKENS neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de schade die zou kunnen worden aangebracht aan goederen ondergebracht of geplaatst in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen. De klant zal steeds instaan voor de bewaking tegen diefstal en alle schade aan al dan niet geplaatst materiaal.

Art. 10:
De klant is bij de levering verplicht de aangekochte goederen te controleren en te aanvaarden.
Klachten wegens zichtbare gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, binnen de 7 dagen na de levering/plaatsing van de goederen per aangetekende brief te geschieden of aan BVBA APART KEUKENS ter kennis worden gebracht bij het in ontvangst nemen van de goederen.
Na deze termijn worden klachten m.b.t. de zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v. BVBA APART KEUKENS voor de zichtbare gebreken.
Klachten wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 48 uur na de vaststelling van het ingeroepen verborgen gebrek en uiterlijk binnen de 3 maanden na de levering per aangetekende brief aan de BVBA APART KEUKENS ter kennis worden gebracht.
Met betrekking tot alle overige schade gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende toeleveranciers voor zover verstrekt en dit mits behoorlijke naleving van de onderhouds- en gebruiksvoorschriften, dewelke bij levering aan de klant worden overhandigd.

Art. 11:
De facturen van de BVBA APART KEUKENS zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toegestane afwijking, die alsdan dient te worden vermeld op de factuur, contant betaalbaar vanaf de factuurdatum.
De betaling geschiedt contant of per gecertificeerde bankcheque, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De klant dient 30% van de totaal overeengekomen prijs, incl. BTW, als voorschot te betalen. Bij gebreke aan betaling van het voorschot, zal BVBA APART KEUKENS niet overgegaan tot de in artikel 4 bepaalde opmeting. In voorkomend geval kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding wegens overschrijding van de in artikel 5 bepaalde leveringstermijn.
Bij aflevering van de goederen, zo de klant de levering en/of plaatsing op een later tijdstip laat uitvoeren, dient de klant over te gaan tot betaling van 40% van de totale verkoopprijs, incl. BTW.
Dit bedrag dient onmiddellijk betaald te worden via bankoverschrijving bij afgifte der factuur of op de maatschappelijke zetel van BVBA APART KEUKENS binnen de 2 dagen na de levering/plaatsing.
Betalingen verricht aan derden, worden niet erkend door de BVBA APART KEUKENS.
Het resterende saldo van de totale verkoopprijs is contant betaalbaar uiterlijk de dag dat de opdracht wordt afgewerkt.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 12%/jaar op het verschuldigde factuurbedrag vanaf de factuurdatum, evenals een gerechtelijke intrest gelijk aan de conventionele intrest (12%/jaar), evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 250 € per openstaand factuurbedrag, één en ander onverminderd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiende uit de niet-betaling, alsook onverminderd de overige rechten die de BVBA APART KEUKENS uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van haar algemene voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de klant.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Art. 12:
Alle door BVBA APART KEUKENS geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat de volledige prijs, in voorkomend geval te vermeerderen met de conventionele/gerechtelijke intresten en de forfaitaire schadevergoeding, zoals voorzien in art. 9 van de algemene voorwaarden, is voldaan.
BVBA APART KEUKENS heeft, totdat de factuur volledig betaald is, het recht om op elke moment, zonder enige aanmaning, de door haar geleverde goederen terug in bezit te nemen, waar deze zich ook bevinden, zonder dat dergelijke terugname aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding t.o.v. BVBA APART KEUKENS (= eigendomsvoorbehoud).

Art. 13:
Ingeval van zware fout in hoofde van de klant, alsook ingeval van wijziging van de toestand van de klant, niet beperkend opgesomd: onbekwaamheid, ontbinding, overlijden, faling, staking van betaling of vereffening, insolvabiliteit, …, heeft de BVBA APART KEUKENS het recht om, zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst of enige andere overeenkomst met de klant op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de BVBA APART KEUKENS tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de verdere aan de BVBA APART KEUKENS toekomende rechten.
Onder zware fout wordt onder meer begrepen, niet-limitatief opgesomd: de niet-betaling van een factuur op de factuurdatum en, indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem/haar uit deze of uit enige andere met de BVBA APART KEUKENS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zoals onder meer het tijdig afnemen van de bestelde goederen.
Het niet verkrijgen van een bouwvergunning of de annulatie van de bouwplannen maakt geen overmacht uit in hoofde van de klant.
Bovendien zal de klant in geval van ontbinding van de overeenkomst gehouden zijn om aan BVBA APART KEUKENS een schadevergoeding te betalen gelijk aan 15% van de overeenkomen prijs voor zover de ontbinding van de overeenkomst plaats heeft voor de definitieve opmeting, zoals omschreven in artikel 4.
Vindt de ontbinding van de overeenkomst plaats na de definitieve opmeting, dan is de klant gehouden om aan BVBA APART KEUKENS een schadevergoeding te betalen gelijk aan 70% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van BVBA APART KEUKENS om de volledige herstelling van de schade te eisen.
Tekortkomingen van de BVBA APART KEUKENS aan haar overige contractuele verplichtingen, worden gesanctioneerd volgens de regels van het gemeen recht.

Art. 14:
BVBA APART KEUKENS behoudt het auteursrecht op en de eigendom van de bij aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op het eerste verzoek onverwijld teruggeven te worden.

Art. 15:
Al de overeenkomsten tussen de BVBA APART KEUKENS en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Ingeval van betwisting en/of geschil omtrent de overeenkomst tussen de BVBA APART KEUKENS en de klant, zijn in geval de klant een handelaar is, zijn uitsluitend de Rechtbanken te Turnhout bevoegd, en, in voorkomend geval, de Vrederechter te Hoogstraten.
In het geval de klant een niet-handelaar is, geldt art. 624, 1°, 2° en 4° Ger. W., dit onverminderd de toepassing van de art. 627-629 Ger. W..